Les Aigües Soulfourouses

Coneixeu les Aigües Soulfourouses de Tona?

S’explica pel poble que precisament en aquestes aigües, és on hi viu el Prothus. Amb l’arribada de la Festa Major, aquesta aigua es transforma agafant propietats místiques i fa que qui la conserva, gaudeixi de sort, salut i encert.

Aquest any, durant els dies de la nostra FESTA, us proposem jugar a comprovar qui pot conservar durant més temps un flascó amb l’aigua del Prothus.

Seràs capaç d’amagar un flascó sense que ningú el trobi?

Tindràs, a més, prou enginy per descobrir l’amagatall de la resta de participants?

Suma’t al JOC de les AIGÜES SOULFOUROUSES i guanya premis com:

– Un dinar per 4 persones a l’Escola d’Hostaleria de Tona

– 4 entrades al 1801 escaperoom de Tona

– Xec regal per al comerç de Tona

Joc obert a totes les persones que estimen la Festa Major de Tona!

Inscriu-te per conèixer les normes i instruccions abans el dijous 4 d’agost!

LES AIGÜES SOULFOUROUSES

Instruccions:

 1. Inscriu-te a FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
 2. Passa per Tona Jove (Espai Muriel Casals) a recollir el teu flascó amb aigües soulfourouses. Aquest flascó ha de portar una etiqueta enganxada amb un NOMBRE i una PARAULA. Podràs recollir el flascó durant el dijous 4 d’agost entre 9:00 i 20:00.
 3. Un cop tinguis el teu flascó, cal que l’amaguis dins de les zones delimitades en el mapa (a sota)
 4. Per amagar el flascó cal que respectis les següents condicions:
  1. ha d’estar amagat a un lloc accessible 
  2. s’ha de poder agafar sense enflilar-se
  3. no pot ser cap lloc perillós
  4. no pot estar en una propietat privada
  5. ha de ser accessibles les 24h
  6. no pot estar enterrat…
 5. Un cop amaguis el teu flascó ja no el podràs canviar de lloc i cal que en facis una fotografia i l’envíis al mòbil de Tona Jove (638 30 77 36) per verificar que l’amagatall és adient i indicant el lloc de l’amagatall. Durant la Festa Major, des de l’organització del joc, anirem revisant que els flascons continuen amagats. El flascó ha d’estar amagat abans del divendres 5 d’agost a les 18:00.
 6. Divendres 5 d’agost a les 18:00, inicia el joc de les aigües soulfourouses. El teu objectiu és trobar el màxim de flascons possibles i buidar-ne el contingut. Al fer-ho cal que en facis una foto o video i el pengis a instagram amb #lesaiguessoulfourouses i etiquetis a @tonajove (Si no utilitzes instagram, pots enviar-ho al mòbil de Tona Jove).

  PUNTUACIONS
  – Per cada flascó que trobis: 1 punt
  – Per cada 6 hores de joc sense que trobin el teu flascó: 1 punt
ELS OUS DEL PROTHUS

Instruccions:

Els Ous del Prothus

 1. Durant el joc de les Aigües Soulfourouses es durà a termé un segon joc de forma paral·lela.
 2. L’objectiu del joc de “Els Ous del Prothus” és trobar els 3 ous de Prothus que hi ha amagats per Tona.
 3. Per esbrinar l’amagatall de cada ou caldrà disposar de les tres paraules clau de cada ou i introduir-les a la web, tal i com indica la següent taula.
 4. Les paraules clau per esbrinar on s’amaguen els ous de Prothus les trobareu a dos llocs:
  – Als flascons del joc de les aigües soulfourouses. (cada flascó porta una etiqueta amb un codi format per un nombre (1-9) i una paraula).
  – Als diferents actes de la festa major com també en xarxes socials i espais de comunicació.

  Per tant, si voleu trobar els Ous del Prothus, haureu de trobar el màxim de flascons possibles i anar al màxim d’actes de la Festa Major de Tona.

  PUNTUACIONS:

  – Per cada ou que trobeu: 10 punts


  Dimarts 9 d’agost a les 18:00 finalitzen els dos jocs. L’organització realitzarà un recompte de punts i farà públic el resultat a
  www.tonajove.cat

  Per últim, t’animem a participar per fer més gran la nostra festa i et recordem que aquest joc és per passar-ho bé i gaudir-ne totes i tots. Si en qualsevol moment tens algun dubte, posa’t en contacte amb Tona Jove (638 30 77 36

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web. Per a més informació consulteu aquí. View more
Cookies settings
Acceptar
Política de privacitat i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Tona, amb seu al carrer de la Font, 10 08551 Tona - Barcelona. Telèfon: 93 887 02 01 Fax: 93 887 04 98 Web: www.tonajove.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant:
 • Correu electrònic : tona.dpd@tona.cat
 • Adreça de contacte :  Carrer de la Font, 10 08551 Tona - Barcelona
 • Telèfon : 93 887 02 01

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent. La persona interessada pot exercir els drets següents: Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 • Es requereix complimentar el model corresponent (veure llistat anterior)  segons el tràmit oportú i lliurar-lo presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana de l’ajuntament on caldrà acreditar la identitat de la persona interessada o bé fer-ho electrònicament.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Registre d'activitats de tractament

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, regula l'obligació de crear un Registre d'activitats de tractament de dades personals (RAT) on s'inscriuran les activitats de tractament de dades personals que s'estiguin duent a terme a l'Ajuntament, els responsables del tractament, les finalitats del tractament, les categories de dades, els terminis de supressió, les mesures de seguretat. Per decret d'alcaldia de data 10 d'octubre de 2019 s'aprova la creació i publicació del Registre d'activitats de tractament de l'Ajuntament de Tona.

Videovigilància

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, la imatge o la veu són dades de caràcter personal i, per tant, hi són d'aplicació les previsions d'aquest reglament. La videovigilància consisteix en la captació d'imatges i, si escau, de veu, mitjançant un sistema de càmeres fixes o mòbils, que, per raons de seguretat pública o privada o altres d'anàlogues, vigilen i controlen edificis, instal·lacions, vehicles o altres espais públics i privats, efectuen el control laboral i de trànsit, i asseguren el funcionament normal de determinats serveis públics amb el control dels hàbits, la conducta o l'estat de les persones.

Tractaments de dades personals en el sistema de videovigilància a l'Ajuntament de Tona

La utilització de videocàmeres per raons de vigilància atén els criteris següents:
 1. Els espais vigilats estan senyalitzats amb totes les garanties de la normativa vigent.
 2. Els monitors o els terminals estan instal·lats en llocs no accessibles a tercers no autoritzats.
 3. Les dades enregistrades s'eliminen abans de 30 dies naturals a comptar de la data de captació.
 4. Les persones o col·lectius sobre els quals s'obtenen les dades són les persones que accedeixen a les zones vigilades i els destinataris de la informació són les Forces i Cossos de Seguretat, i l'Administració de Justícia en els casos necessaris.
D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, us informem que l'Ajuntament de Tona, tractarà les imatges captades pel sistema de videovigilància amb la finalitat de gestionar i controlar els accessos, i per a garantir la seguretat de les dependències, els edificis i els recintes, i també la dels treballadors i de qualsevol altra persona. Controlar la mobilitat, millorar la seguretat del trànsit, així com prevenir delictes. I tot això en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb el que estableixen l'article 36 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local i la normativa específica de protecció de dades respecte al control d'accés als edificis. Les dades personals no se cediran a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei. Alhora, us informem que les imatges captades es destruiran en un termini inferior a 30 dies naturals a comptar de la data de captació. Només es podran bloquejar quan puguin servir com a prova d'un delicte fins que l'autoritat policial o judicial n'hagi de fer ús. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades a la Seu Electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del registre de l'Ajuntament de Tona, al carrer de la Font, nº10, 08551. Les consultes relacionades amb la privadesa les podeu adreçar al delegat de protecció de dades (tona.dpd@tona.cat),que s'encarregarà de respondre-les. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Save settings