Avís legal

L’Ajuntament de Tona manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
En conformitat a l’establert a les lleis 34/2002, 37/2007, 3/2018 i al Reglament UE 2016/679 s’informa del següent:

– Titularitat de la pàgina web

– Reproducció de continguts propis

– Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

– Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Titularitat de la pàgina web

– Domini: https://www.tonajove.cat
– Titular: Ajuntament de Tona
– Adreça: C/ Font, 10  08551 Tona
– Telèfon: 93 887 02 01
– Fax: 93 887 07 15
– Adreça electrònica: tona@tona.cat
– C.I.F.: P0828300D
– Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació.
c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’ens local Sagàs en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’ens local Sagàs i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Aquest portal web fan ús de utilitza galetes (cookies), arxius de text ubicats en l’ordinador de l’usuari, per a ajudar el lloc web a analitzar l’ús que els usuaris en fan, per el correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com per la recollida d’estadístiques.

Per la recollida d’estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l’adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors del lloc web. Per tal d’impedir aquesta recollida de l’adreça IP l’Ajuntament té activada l’opció “Anonymize IP” que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l’adreça IP de manera que l’anonimitza posant-los a 0.

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, quines polítiques de privacitat son alienes a les de l’Ajuntament. A l’accedir a aquells llocs vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per Internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. A cada navegador l’operativa es diferent, la funció d'”Ajut” li mostrarà com fer-ho.

Podeu consultar les condicions de privacitat en els enllaços següents:

 • Condicions de privacitat de Google Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
 • Condicions de les cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/
 • Condicions de privacitat de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació podeu rebutjar-ne el seu ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d’aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web. Per a més informació consulteu aquí. View more
Cookies settings
Acceptar
Política de privacitat i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Tona, amb seu al carrer de la Font, 10 08551 Tona - Barcelona. Telèfon: 93 887 02 01 Fax: 93 887 04 98 Web: www.tonajove.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant:
 • Correu electrònic : tona.dpd@tona.cat
 • Adreça de contacte :  Carrer de la Font, 10 08551 Tona - Barcelona
 • Telèfon : 93 887 02 01

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent. La persona interessada pot exercir els drets següents: Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 • Es requereix complimentar el model corresponent (veure llistat anterior)  segons el tràmit oportú i lliurar-lo presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana de l’ajuntament on caldrà acreditar la identitat de la persona interessada o bé fer-ho electrònicament.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Registre d'activitats de tractament

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, regula l'obligació de crear un Registre d'activitats de tractament de dades personals (RAT) on s'inscriuran les activitats de tractament de dades personals que s'estiguin duent a terme a l'Ajuntament, els responsables del tractament, les finalitats del tractament, les categories de dades, els terminis de supressió, les mesures de seguretat. Per decret d'alcaldia de data 10 d'octubre de 2019 s'aprova la creació i publicació del Registre d'activitats de tractament de l'Ajuntament de Tona.

Videovigilància

D'acord amb l'article 4.1 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, la imatge o la veu són dades de caràcter personal i, per tant, hi són d'aplicació les previsions d'aquest reglament. La videovigilància consisteix en la captació d'imatges i, si escau, de veu, mitjançant un sistema de càmeres fixes o mòbils, que, per raons de seguretat pública o privada o altres d'anàlogues, vigilen i controlen edificis, instal·lacions, vehicles o altres espais públics i privats, efectuen el control laboral i de trànsit, i asseguren el funcionament normal de determinats serveis públics amb el control dels hàbits, la conducta o l'estat de les persones.

Tractaments de dades personals en el sistema de videovigilància a l'Ajuntament de Tona

La utilització de videocàmeres per raons de vigilància atén els criteris següents:
 1. Els espais vigilats estan senyalitzats amb totes les garanties de la normativa vigent.
 2. Els monitors o els terminals estan instal·lats en llocs no accessibles a tercers no autoritzats.
 3. Les dades enregistrades s'eliminen abans de 30 dies naturals a comptar de la data de captació.
 4. Les persones o col·lectius sobre els quals s'obtenen les dades són les persones que accedeixen a les zones vigilades i els destinataris de la informació són les Forces i Cossos de Seguretat, i l'Administració de Justícia en els casos necessaris.
D'acord amb el que disposa l'article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, us informem que l'Ajuntament de Tona, tractarà les imatges captades pel sistema de videovigilància amb la finalitat de gestionar i controlar els accessos, i per a garantir la seguretat de les dependències, els edificis i els recintes, i també la dels treballadors i de qualsevol altra persona. Controlar la mobilitat, millorar la seguretat del trànsit, així com prevenir delictes. I tot això en l'àmbit de les seves competències, d'acord amb el que estableixen l'article 36 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local i la normativa específica de protecció de dades respecte al control d'accés als edificis. Les dades personals no se cediran a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei. Alhora, us informem que les imatges captades es destruiran en un termini inferior a 30 dies naturals a comptar de la data de captació. Només es podran bloquejar quan puguin servir com a prova d'un delicte fins que l'autoritat policial o judicial n'hagi de fer ús. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades a la Seu Electrònica i presencialment o per correu postal a les oficines del registre de l'Ajuntament de Tona, al carrer de la Font, nº10, 08551. Les consultes relacionades amb la privadesa les podeu adreçar al delegat de protecció de dades (tona.dpd@tona.cat),que s'encarregarà de respondre-les. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Save settings